จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

Last updated: Oct 30, 2020  |  52 จำนวนผู้เข้าชม  |  การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎร  ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Powered by MakeWebEasy.com