เกร็ดความรู้ อบจ.

Last updated: 5 ต.ค. 2566  |  5233 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกร็ดความรู้ อบจ.

เกร็ดความรู้ อบจ.

              กร็ดความรู้น่าสนใจวันนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ “อบจ.” กันให้มากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด มีหน้าที่หลักเพื่อจัดบริการสาธารณะอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนั้น ตลอดจนการแก้ไข ช่วยเหลือ พัฒนางานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมและต่อเนื่องมากขึ้น สำหรับวันนี้เกร็ดความรู้ อบจ. จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น เรามาติดตามข้อมูลกันเลย
 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุด – น้อยที่สุด ...!??

                    จากข้อมูลสถิติขนาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่มากถึง 20,871.23 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 19,565.80 ตารางกิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 18,887.25 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ 
 
 
 
 
                             ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561,”
สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562.
 
 
                         ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 383.49 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 565.57 ตารางกิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ 645.62 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ
 


 ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,”
สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562.
 
 
 
2. เกร็ดความรู้ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีประชากรมากที่สุด – น้อยที่สุด ...!??

               จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนประชากรในเขตพื้นที่มากถึง 2,627,020 คน รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนประชากร 1,864,994 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนประชากร 1,799,919 คน ตามลำดับ
 
 
 
 
 
 ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,”
สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562.
 
                ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีจำนวนประชากร 185,600 คน รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากร 193,835 คน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน 208,700 คน ตามลำดับ  
 
 

 
 
  
 ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,”
สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562.
 
 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด – น้อยที่สุด ...!??

           จากข้อมูลสถิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่มากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรมากถึง 1,855.87 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีความหนาแน่น 1,349.48 คนต่อตารางกิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความหนาแน่น 754.75 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลำดับ 
 
                 ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความหนาแน่นของประชากรเพียง 18.68 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีความหนาแน่น 39.79 คนต่อตารางกิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความหนาแน่น 41.96 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลำดับ
 
 
 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีรายได้มากที่สุด – น้อยที่สุด ...!??

          จากข้อมูลสถิติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ปี 2562 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้รวมมากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรายได้รวมมากถึง 4,026.50 ล้านบาท รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีรายได้รวม 3,966.82 ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีรายได้รวม 2,770.39 ล้านบาท ตามลำดับ
 
 
ที่มา: สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,” สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563.
 
 
                     ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีรายได้เพียง 297.17 ล้านบาทเท่านั้น รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ 308.26 ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายได้ 313.60 ล้านบาท ตามลำดับ
 
 
ที่มา: สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561,” สืบค้นจาก http://www.dla.go.th/work/money/index.jsp เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562.
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้