งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

โครงการสันติวิถีของคนไทยที่เราต้องการ : การสานเสวนาประชาคมในการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยมีรูปแบบชัดเจนและได้ดำเนินภารกิจสำคัญมาได้ 6 ปีเต็ม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การแถลงลการสำรวจ ครั้งที่ 1 โดย สถาบันพระปกเกล้า

ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งแบบถ่ายโอนคะแนนเสียงและแบบจัดลำดับความชอบ โดย พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

เกาะขอบสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2559 โดย ถวิลวดี บุรีกุล, ปัทมา สูบกำปัง, เลิศพร อุดมพงษ์, ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

เพิ่มดุลอำนาจระหว่างนักการเมืองและพรรคการเมือง : เพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร โดย อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

การทุจริตการเลือกตั้ง ปี 2554 โดย พรชัย เทพปัญญา

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย สถาบันพระปกเกล้า

Powered by MakeWebEasy.com