สื่อรณรงค์เลือกตั้ง

โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทของสื่อกับการเลือกตั้ง โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

"ใบสีต่างๆ" ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ บอกอะไรเราบ้างหรือ?

โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์ (อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง (หรือ 376 เสียงขึ้นไป)

โดย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต.

หากติดธุระสำคัญหรือมีเหตุจำเป็น ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 62 ตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

กาบัตรใบเดียวผ่านการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตซึ่งเท่ากับว่าผลจากการกาบัตรครั้งนี้จะส่งผลให้เกิด การเลือกถึง 3 อย่าง

เลือกตั้งบัตรเดียว ...ถือว่ารัฐธรรมนูญลิดรอนสิทธิของประชาชนหรือไม่ ? โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

การเลือกตั้งตาม รธน. 60 โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ส.ส. 1 คน มาจากจำนวนราษฎร เท่าใด?

ใครบ้าง? มีสิทธิไปเลือกตั้ง 62

สถาบันพระปกเกล้ามีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนไปเลือกตั้งอย่างไร โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

รู้ทันบัตรเลือกตั้ง “ใบเดียว” โดย นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตกรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอดีต

ร่วมกันสร้างบรรยากาศในการเลือกตั้ง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ "เลือกตั้ง" โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

เลือก "คน" อย่างเดียวไม่พอ ต้องดูนโยบายพรรคด้วย โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ดุลพินิจที่ดีในการเลือก ส.ส. โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

"ถึงเวลารวมพลังสะอาด ปราบการซื้อสิทธิ์ขายเสียง" การแสดงศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง โดยศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง คณะสำเนียงสุพรรณ

"ถึงจะมีผู้แทนในการเลือกตั้ง แต่อำนาจท่านทุกคนมีความหมาย" การแสดงศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง โดยศิลปินพื้นบ้านภาคเหนือ คณะลูกแม่ปิง

Powered by MakeWebEasy.com