สื่อรณรงค์เลือกตั้ง

Top Ten เรื่องเด่นต้องเม้าท์ ก่อนเข้าคูหา..เลือกตั้งครั้งนี้

โดย โดย วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะหมอลำสายลมเย็น จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะดิเกร์ฮูลู ผอ.ยุนุห์ ตุยง จังหวัดยะลา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะหนังตะลุงกุ้ง พงศธร นครศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะลูกแม่ปิง ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย คณะสำเนียงเสียงสุพรรณ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรียะลา

โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

โดย นายศุภวัฒน์ เสมอภาค องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดย นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

โดย นายกิตตินันท์ ธรมธัช (นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย)

โดย นายเกรียงไกร ชีช่วง (เครือข่ายกะเหรี่ยง ภาคตะวันตก)

โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

บทบาทของสื่อกับการเลือกตั้ง โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

"ใบสีต่างๆ" ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ บอกอะไรเราบ้างหรือ?

โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์ (อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

บุคคลที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง (หรือ 376 เสียงขึ้นไป)

โดย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต.

หากติดธุระสำคัญหรือมีเหตุจำเป็น ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 62 ตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

กาบัตรใบเดียวผ่านการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตซึ่งเท่ากับว่าผลจากการกาบัตรครั้งนี้จะส่งผลให้เกิด การเลือกถึง 3 อย่าง

เลือกตั้งบัตรเดียว ...ถือว่ารัฐธรรมนูญลิดรอนสิทธิของประชาชนหรือไม่ ? โดย ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

การเลือกตั้งตาม รธน. 60 โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ส.ส. 1 คน มาจากจำนวนราษฎร เท่าใด?

Powered by MakeWebEasy.com