ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

โดย นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ นักวิชาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

“ประชานิยม” เกิดขึ้นโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองบางประการอยู่เบื้องหลังในการสร้างความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ใต้ปกครอง

การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในฐานะพลเมืองจำเป็นต้องทราบและต้องให้ความสนใจ เนื่องจากการเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ในหมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย จึงมีความชัดเจนว่าการเลือกตั้งนั้นเป็น “หน้าที่” ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

ควรให้มีการชุมนุมสาธารณะได้หรือไม่? การชุมนุมสาธารณะของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่?

การเลือกตั้งที่ “ชอบธรรม” นั้น ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นหลักการพื้นฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญ การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิในทางการเมืองอะไรบ้าง ?

อยากไปเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งจริงไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ จะต้องทำอย่างไร?

คนไทยเราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยเพียงใด เอาแค่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้า

ความตื่นตัวและตื่นรู้ของพลเมืองไทยที่ไม่ปล่อยให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการเลือกตั้ง และผู้แข่งขันในการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ลุกขึ้นมาร่วมใส่ใจและลงแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้คือหนทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพประชาธิปไตยไทยที่แท้จริง

การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งไปถึง 5 ปี หากนับจากการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

Powered by MakeWebEasy.com