กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการแจ้งทุนประเดิมของพรรคการเมือง พ.ศ. 2561

ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี

ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561

สภาผู้แทนราษฎรตาม รธน.2560 “สภาผู้แทนราษฎร” เป็นบทบัญญัติใน รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่อยู่ในหมวดที่ 7

Powered by MakeWebEasy.com