การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง

Last updated: Jan 8, 2019  |  896 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งทั้งในและนอกเขตเลือกตั้ง

ปุรวิชญ์ วัฒนสุข
นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

อยากไปเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งจริงไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ จะต้องทำอย่างไร? เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัย ในบทความนี้จะอธิบายถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 95 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ 3 ข้อ คือ

1.    มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.    อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
3.    มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

หากว่าเราไม่สามารถไปเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เรามีสิทธิเลือกตั้งได้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 95 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้"

 นั่นหมายความว่า หากเราไม่สะดวกที่จะกลับไปเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่เรามีสิทธิได้ สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนนอกเขตได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 106 วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่า “ให้ยื่นขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด” (ในส่วนนี้จะต้องรอ  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียด)

ทั้งนี้ ในมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดต่อไปอีกว่าการลงทะเบียนเช่นว่านี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1.    การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ในกรณีนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้โดยการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.    การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในกรณีนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ทั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้ลงทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน

 เมื่อเราได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะทำการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้ลงทะเบียน ถ้าถูกต้อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และจะกำหนดที่เลือกตั้งกลางที่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว จะถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนหมดสิทธิที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่เดิม ทั้งนี้ วันที่กำหนดให้มาใช้สิทธิลงคะแนนนี้จะเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและจะเกิน 1 วันมิได้

 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตัดสินใจว่าใครจะได้เข้ามาบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งอีกหนึ่งครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศของเราด้วยเช่นกัน หากไม่สามารถไปลงคะแนนในวันเลือกตั้งจริงได้ สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้งที่เรามีสิทธิเลือกตั้ง หรือนอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งเช่นกัน “หนึ่งเสียงของเราร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้”

Powered by MakeWebEasy.com