1 ใบ 1 คะแนนเสียง จาก ส.ส. เขต สู่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

1 ใบ 1 คะแนนเสียง จาก ส.ส. เขต สู่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

         1 ใบ 1 คะแนนเสียง จาก ส.ส. เขต สู่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

โดย นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า

จากแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเข้าใจของคนไทยต่อการเลือกตั้งแบบใหม่ 2562” โดย “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จำนวน 1,261 คน โดยในการสอบถามมีคำถามในหลากหลายประเด็น แต่จากประเด็นหลัก 2 คำถามพบว่า จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับการ “กาบัตรลงคะแนน”คนละกี่ใบพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.80 ระบุว่า ไม่ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” คนละกี่ใบ และร้อยละ 22.20 ระบุว่า ทราบ ว่าจะต้อง “กาบัตรลงคะแนน” เพียง 1 ใบ และด้านการรับทราบของประชาชนเกี่ยวกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้ง จะมีหมายเลขเดียวกันหมด หรือ ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.79 ระบุว่า ไม่ทราบ ว่าหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคในต่างเขตเลือกตั้ง จะมีหมายเลขเดียวกันหมด หรือ ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลขและร้อยละ 17.21 ระบุว่า ทราบ ว่าหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร “ส.ส.แบบแบ่งเขต” ของแต่ละพรรคจะเป็น “ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข”

           จึงเห็นได้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554 เป็นการเลือกตั้งแบบ ส.ส. แบบเขตเดียวเบอร์เดียว และบัญชีรายชื่อ มี ส.ส. ทั้งหมดจำนวน 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 375 คน และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน โดยมีการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ ใบที่ 1 เลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต อีก 1 ใบสำหรับผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จนเป็นที่มาของคำว่าขวัญของกกต. ที่ว่า “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ” โดยผู้สมัครทุกเขตจะมีเบอร์เดียวกันกับพรรค

ภาพตัวอย่างบัตรการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

        ส่วนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้บัตร 1 ใบในการลงคะแนน โดยสามารถเลือกตั้งได้เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขตเท่านั้น โดยคะแนนจะถูกนำมาคำนวณ 2 รอบ รอบที่ 1 คะแนนการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งผู้ชนะจะได้เป็น ส.ส. ของเขตนั้น ๆ และรอบที่ 2 คือคะแนนของการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ว่าจะแพ้หรือชนะจะถูกแปลงไปเป็นคะแนนของแบบบัญชีรายชื่อเพื่อนำมาจัดลำดับอีกครั้ง

        การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 การกากบาทในบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ 1 คะแนนเสียง จะส่งผลต่อคะแนนในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ทำให้คนที่รักชนะในเขตที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องการ และจะส่งผลต่อคะแนนของ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองอีกด้วย ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้พรรคที่ชอบ แต่หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตัดสินใจในการลงคะแนนให้กับพรรคที่ชอบ อาจทำให้ไม่ได้ผู้สมัครที่ต้องการในเขตของตน แต่เป็นการเพิ่มสิทธิ์จำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงมีเท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com